joi, 21 august 2014

Monahul care a băut din potirul dragostei lui Dumnezeu

Vedenia unui monah care, pentru rugăciunile Sfântului Gheorghie, a băut din potirul dragostei lui Dumnezeu

Vedenia Monahului Ioasaf, starețul Chiliei Ioasafeilor din Karyes, Sfântul Munte Athos

Pe la anul 1854, monahul Ioasaf, care se afla de multă vreme în Sfântul Munte, a mers odată la conacul Sfintei Mănăstiri a Sfântului Panteleimon de la Karyes pentru privegherea praznicului Sfântului Gheorghie.

În timpul Utreniei, când la strană se citea Psaltirea, el ședea în strana sa și cugeta la iubirea de oameni a lui Dumnezeu, cum prin Întruparea, Răstignirea și Învierea Sa avea să-l suie pe om la Ceruri. Și de îndată i-a venit o umilință și o dumnezeiască dorință de a rosti neîncetat Rugăciunea minții. Atunci i s-a părut că a ieșit afară din biserică și sufletul său, despărțit de trup, s-a aflat într-o câmpie frumoasă și nesfârșită. În depărtare a văzut o nenumărată mulțime de tineri îmbrăcați în veșminte strălucitoare care străluceau ca soarele și mergeau ritmic, încet și cu bună cuviință. Se minuna și se întreba ce oameni sunt aceștia și cui aparține această grădină prea frumoasă. După ce a trecut de această mulțime, a văzut o altă nenumărată oaste de tineri îmbrăcați în haine ostășești, viguroși și impunători le înfățișare. Atunci monahul s-a oprit și se minuna de harul și slava lor. 

Unul dintre ostași a spus:
- Acest frate vrea să meargă la Împăratul și cineva dintre noi trebuie să-l însoțească.
Atunci s-a desprins unul din ceată și a spus:
- Îl voi povățui eu pe fratele la Împărat, deoarece are o deosebită dragoste pentru mine, ziua și noaptea chemând numele meu. Pentru care de multe ori m-am pus chezaș la Împăratul pentru el.
Și într-adevăr, acest tânăr ofițer s-a apropiat de monah și i-a spus:
- Urmează-mă și eu te voi înfățișa înaintea Împăratului!
- Frate, i-a spus atunci monahul, cine sunt eu să mă înfățișez înaintea Împăratului? Cine este El și de unde mă cunoaște?
- Frate, i-a spus iarăși ofițerul, te prefaci că nu știi cine este Împăratul și cine sunt eu? Fiindcă mă iubești și invoci numele meu, am venit eu personal să te înfățișez înaintea Împăratului. Așadar, urmează-mă!
Mergând împreună prin acea nesfârșită câmpie, au ajuns la capătul ei și au intrat pe un drum strâmt și lung mărginit de ziduri înalte, așa încât monahul Ioasaf s-a înfricoșat, neștiind încă cine este cel care-l povățuiește. Atunci acela văzându-l pe monah că este cuprins de frică, l-a întrebat:
- Frate, de ce te lași stăpânit de frică și nu te rogi cu mintea, chemând Numele lui Hristos prin rugăciunea „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!”?

Când a auzit acestea, monahul s-a umilit cu inima și, în timp ce rostea Rugăciunea, inima i se înfierbânta de dorința după Dumnezeu. Și îndată a primit ajutor dumnezeiesc, care i-a alungat frica. Atunci povățuitorul său i-a spus:
- Vezi că acum ești mai bine? Dacă dorești mântuirea sufletului tău, să nu lași niciodată această rugăciune. Căci astfel vei dobândi minte și inimă curată și vei vedea tainele lui Dumnezeu. Ia aminte să mărturisești sincer și curat la duhovnicul tău orice rău ți se va întâmpla.

Înaintând și mai mult pe acest drum strâmt, care avea cruci pe la colțuri, povățuitorul cel cu înfățișare de înger se închina la fiecare cruce, îndemnându-l și pe monah să facă la fel, cântând: „Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o slăvim”.

După ce au mers destulă vreme, au ajuns la capătul drumului pe care se sprijinea capătul unui uriaș pod suspendat. Celălalt capăt se vedea că este sprijinit pe un munte foarte înalt. Atunci iarăși l-a cuprins frica pe monahul Ioasaf, gândindu-se că avea să treacă peste acest pod care se legăna ca frunza copacului. Dar sfântul său povățuitor i-a spus:

- Frate, dă-mi mâna și spune neîncetat Rugăciunea, fără să te gândești la altceva.
Când au ajuns la mijlocul acelui pod, sub care se întindea o prăpastie adâncă, povățuitorul săi i-a spus:

- Aici fă-ți semnul Crucii și cheamă numele plin de Har al Maicii Domnului, iar aceea îți va da putere.

Și într-adevăr, atunci când monahul a spus: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă pe mine, păcătosul!”, i-a dispărut toată frica ce-l cuprinsese și a prins curaj. Ajungând la celălalt capăt al podului, au urcat cu greutate muntele. Acolo sus era o poartă, înaintea căreia s-au însemnat de trei ori cu semnul Crucii, după care au intrat înăuntru. Acolo au văzut întinzându-se înaintea lor o altă câmpie mai frumoasă și mai plină de har, care semăna cu crugul cerului. Cu cât înaintau, cu atât monahul Ioasaf se robea mai mult de frumusețea neprihănită și suprapământească a acelui loc. Acolo a văzut pe mulți îmbrăcați în haine călugărești roșiatice, care străluceau ca soarele. Aceia l-au întâmpinat pe sfântul povățuitor cu sărutare și cu multă bucurie i-au spus:

- Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghie, iubitul rob al lui Hristos! Atunci toți acești Cuvioși și-au întors privirile spre monahul Ioasaf și i-au spus:
- Frate, dacă dobândește cineva toată lumea și-și va vătăma sufletul său, care-i va fi folosul? Dacă trăiești o sută, două sute și chiar o mie de ani în lumea în care trăiești și dobândești bani, slăviri și plăceri, la ce-ți vor folosi toate acestea în ceasul cel înfricoșător al morții tale? De aceea, frate, lasă trândăvia și întoarce-te la întâia și virtuoasa ta viață, care era plină de evlavie, umilință și smerenie, ca să vii în această fericită viață, pe care te-ai învrednicit s-o vezi datorită ocrotitorului tău, Marele Mucenic Gheorghie, care atât de mult te iubește și te-a adus aici să te bucuri pentru puțin de mult-desfătătoarele frumuseți ale Raiului. 

Să nu preferi cele vremelnice în locul celor cerești. Să nu te stăpânească trândăvia, somnul și grijile deșarte și să-ți lași nevoința ta duhovnicească, care-ți va dărui veșnica dragoste a lui Hristos. Să nu-L mâhnești pe Hristos și Stăpânul nostru, Care ne-a răscumpărat cu preasfântul Său Sânge ce l-a vărsat pe Cruce. Dacă vrei să-L rugăm pe Dumnezeu pentru tine și pentru toată lumea, îndreaptă-ți viața ca să-L bucuri pe Dumnezeu și pe noi, care iubim toată lumea și vrem să veniți cu toții aici în Împărăția lui Dumnezeu.

Apoi s-au întors spre Sfântul Gheorghie și i-au spus:

- Gheorghie, atletul lui Hristos și iubitul nostru frate, ia în grija ta acest suflet și să-l înfățișezi înaintea Împăratului tuturor, pentru că mare este îndrăznirea ta la El.

Atunci monahul Ioasaf a înțeles cine este povățuitorul său, care de multe ori îl ajutase în lume și pe care îl pusese mijlocitor la Stăpânul Hristos pentru mântuirea sa. Copleșit fiind de dragoste și recunoștință pentru Sfânt, s-a apropiat de el și, cu lacrimi în ochi, l-a sărutat.

Mergând mai departe pe această câmpie preafrumoasă, monahul Ioasaf a văzut și alți monahi, mai slăviți decât cei dintâi, însă mai puțini la număr. Și l-a întrebat pe povățuitorul său:

- Sfinte al lui Dumnezeu, cine sunt aceștia, mai slăviți decât ceilalți monahi, și care sunt izbânzile lor?

Atunci Sfântul i-a răspuns:

- Frate, aceștia sunt dintre monahii acestui veac, care s-au nevoit singuri fără povățuitor duhovnicesc, mergând pe urmele vechilor Părinți. Și fiindcă au plăcut lui Dumnezeu, Acela i-a răsplătit cu slava pe care o vezi.

- Cum este cu putință să se afle în lume astfel de oameni aleși, a spus monahul, de vreme ce astăzi s-a pierdut orice urmă de virtute?

- Frate Ioasaf, a răspuns Sfântul, într-adevăr puțini oameni aleși se află astăzi în lume, căci lipsește pilda. Însă cel care se ostenește pentru puțină virtute, îl rabdă pe fratele său și nu-l clevetește, unul ca aceasta va bine-plăcea lui Dumnezeu și „mare se va chema în Împărăția Cerurilor”.

Continuându-și călătoria, au ajuns la mărețul palat al Împăratului ceresc. Acolo la intrare i-au primit cu sărutarea în Hristos niște bărbați slăviți și cu chipuri strălucitoare, care i-au luat și i-au dus înăuntru, într-o sală plină de lumină. În partea dreaptă a intrării era icoana lui Hristos, iar în stânga a Maicii Domnului așezată în tron.

În acea sală era o mulțime nenumărată de tineri îmbrăcați în haine monahale care țineau în mâini câte o cruce și o floare care răspândea un mireasmă foarte plăcută. Toți aceștia l-au luat cu ei pe monahul Ioasaf și mergând înaintea icoanelor lui Hristos și a Maicii Domnului, au cântat „Cuvine-se cu adevărat…”. Apoi s-au închinat la acele icoane și i-au spus monahului:

- Frate, toate acestea pe care le vezi pentru tine s-au făcut. Caută să devii bun și sârguincios în virtuți, ca în scurtă vreme să vii aici.

După aceea s-au retras toți și a rămas numai Sfântul Gheorghie cu Ioasaf monahul. Atunci Sfântul a deschis o ușă mare, și îndată s-a auzit dinăuntru un glas dulce care spunea. „Mare este milostivirea Ta, Doamne, pentru oameni”.

Atunci monahul Ioasaf a văzut o biserică mare de o neînchipuită frumusețe, în mijlocul căreia era un tron de foc mult mai strălucitor decât soarele. În el ședea Hristos, Împăratul slavei, în mijlocul a milioane de oameni îmbrăcați în uniforme ostășești și ale căror chipuri erau pline de strălucire. Stăpânul Hristos avea pe cap o coroană împodobită cu diamante, care strălucea ca un fulger.

Fratele Ioasaf s-a oprit afară și, prin ușă, privea la cele dinăuntru cu uimire și cu nesaț. Sfântul Gheorghie a intrat înăuntru, și-a făcut semnul Crucii, apoi trei metanii și s-a închinat Împăratului. Apoi, pregătindu-se să se întoarcă ca să-l aducă cu sine și pe Ioasaf, a auzit glasul Împăratului care i-a spus:

- Lasă-l acolo! Nu este vrednic să intre, pentru că nu are haină de nuntă.

Monahul Ioasaf auzind acestea s-a temut ca nu cumva să fie osândit și a început să rostească cu râvnă: „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”.

Atunci Sfântul Gheorghie a căzut la picioarele Împăratului și I-a spus:

- Doamne, adu-Ți aminte de Sângele pe care l-ai vărsat pe Cruce pentru mântuirea oamenilor și iartă acest suflet păcătos, povățuindu-l pe calea mântuirii! Știu că milostivirea Ta este ocean și abis.

Auzind aceasta Împăratul, a spus:

- Gheorghie, știi bine dragostea pe care am avut-o față de acesta și bunăvoința ce i-am arătat-o, ca să cunoască aceste taine ale dragostei Mele, pe care alți nevoitori mari le-au cerut, însă nu le-au primit. Acesta nu are în sufletul său dragostea Mea, M-a disprețuit, a trăit până acum în nepăsare și pentru lucrurile mincinoase ale lumii, M-a trecut cu vederea și de aceea nu este vrednic de iertare.

- Știu, Doamne, a continuat rugător Sfântul, că dacă vei judeca cu dreptatea Ta, este vrednic de pedeapsă, însă, Te rog, să prisosească în el milostivirea Ta. Știi că astăzi lumea se află sub lucrarea celui viclean, s-a înmulțit răutatea și nu există multe pilde de virtute. Să prisosească, Doamne Harul Tău și să se mântuiască robul Tău, pentru că are intenție bună și numai obișnuința răului îl biruiește.

- Iubitul Meu, Gheorghie, cunosc starea lumii, încălcarea poruncilor Mele, nedreptățile, desfrânările, adulterele și toate cele cunoscute și ascunse ale oamenilor. Rabd însă, așteptând pocăința chiar și a unui singur păcătos. Doresc ca toți oamenii să se mântuiască, căci pentru aceasta Mi-am vărsat Sângele pe Cruce și Mă jertfesc în fiecare zi. Dar acesta pentru care Mă rogi nu ascultă poruncile Mele și până astăzi își face voia sa. Nu am încetat să-i arăt calea cea dreaptă, dar el a căzut în nepurtare de grijă, disprețuind și nesocotind Jertfa Mea.

Atunci Sfântul Gheorghie, sărutându-I picioarele Sale, cu multă smerenie I-a spus:

- Adu-ți aminte, Doamne, de sângele meu pe care l-am vărsat pentru dragostea Ta și dăruiește-mi acest suflet. Iartă-l, Doamne și învrednicește-l să bea paharul dragostei Tale și să facă voia Ta cea sfântă.

Atunci Domnul cu o față veselă i-a spus:

- Gheorghie, facă-se voia ta!

Apoi i-a dat cu dreapta Sa un pahar și i-a spus:

- Ia acest pahar și dă-i să bea din această băutură! Acesta este paharul dragostei Mele. Toți Sfinții au băut din acest pahar, care în viața mincinoasă de pe pământ este plin de chinuri, încercări, suspine, mucenicii și moarte a trupului, pentru curățirea sufletului, ca apoi să se bucure aici veșnic în Rai.

Sfântul Gheorghie l-a luat și l-a dat monahului Ioasaf, care, după ce l-a băut, s-a îmbătat de dragostea Mirelui ceresc, Hristos, și intrând în acea biserică, a căzut la picioarele lui Hristos și le-a sărutat cu sete și cu multă bucurie.

Atunci Hristos, întorcându-și fața spre Sfânt, i-a spus:

- Ia-l pe fratele Ioasaf și du-l jos în lume ca să se nevoiască, să dobândească dragostea Mea cea dintâi, pe care a pierdut-o cu trândăvia sa. Iar când se va pregăti, îl voi învrednici, la vremea rânduită, să bea paharul pe care l-am băut și Eu.

După ce au sărutat picioarele Domnului și și-au luat rămas bun de la toți curtenii acelui palat ceresc, au luat calea întoarcerii. Dar monahul Ioasaf l-a întrebat pe povățuitorul său:

- Sfinte Gheorghie, nu este cu putință să rămân și eu aici unde suntem și să nu mă mai întorc în lume?

- Iubitul meu, i-a răspuns Sfântul, aceasta este cu neputință, deoarece voia Domnului nostru este să cobori în lume și, după ce te vei împodobi duhovnicește cu toate virtuțile, vei veni după aceea aici să te desfătezi veșnic de slava Sa.

Întorcându-se pe același drum, au ajuns la mijlocul acelui pod, când Sfântul i-a spus monahului:

- Împărăția lui Dumnezeu se ia cu sila și cei ce se silesc o răpesc pe ea. Așadar, cunoști milostivirea lui Dumnezeu. Nevoiește-te să dobândești întâia dragoste și eu nu te voi lăsa neajutorat.

Spunând acestea, l-a însemnat de trei ori cu semnul Crucii și s-a făcut nevăzut. În aceeași clipă s-au auzit strigăte și amenințări înfricoșătoare ale demonilor care urcau din prăpastie, spunând:

- Acum când a rămas singur călugărul, haideți să-l aruncăm jos înainte de a veni Gheorghie.

Monahul Ioasaf nu putea merge nici înainte, nici înapoi. Când demonii s-au apropiat și voiau să-l arunce în prăpastie, el și-a ridicat mâinile în sus și a strigat:

- Doamne, ajută-mă în această clipă, căci mă primejduiesc să mă afund în această prăpastie!

Atunci s-a auzit un glas din Cer, care i-a spus:

- Frate, nu te lenevi, ci spune Rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul!”

Și îndată monahul a început să rostească neîncetat rugăciunea și, fără să-și dea seama, și-a venit în sine, șezând în strană, așa cum era mai înainte.


Introdu e-mailul pentru abonare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu